VYSVETLENIE:
Zaistenie bezpečnosti dát a ochrana Vašich osobných údajov.

Vaše údaje spracovávame s cieľom realizácie zmluvy a udržiavania existujúceho vzťahu so zákazníkom v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a starostlivo chránime potrebné a dobrovoľné údaje. Osobné údaje potrebné na vybavenie zákaziek sa ukladajú a používajú na udržiavanie vzťahu so zákazníkom a na reklamné účely. Proti používaniu alebo sprostredkovaniu Vašich údajov s cieľom reklamy alebo prieskumu trhu alebo verejnej mienky môžete kedykoľvek namietať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú na pod stránke

“Kontakt”, alebo neformálny e-mail.

Na požiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie o údajoch uložených pod Vašim menom alebo pseudonymom. Ak si to želáte, pošlite krátku správu na kontaktné údaje uvedené na pod stránke “Kontakt”, alebo neformálny e-mail. Rovnako sme povinní na požiadanie údaje o Vás opraviť, zablokovať alebo vymazať.

E-mailové adresy

E-mailové adresy sa ukladajú len pre interné ciele a ďalej sa neposkytujú. Môže sa stať, že od nás dostanete newsletter s informáciami o aktuálnych ponukách a novinách. Zasielanie nášho newsletter môžete kedykoľvek ukončiť. Najpohodlnejšie je to prostredníctvom odkazu, ktorý je na konci každého newsletter.

Osobný účet

Údaje osobného účtu môžete nechať kedykoľvek vymazať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú na pod stránke “Kontakt”, alebo neformálny e-mail.

Cookies

Používame Server-Side-Cookies. Server-Side-Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na našom serveri, ak surfujete na našich stránkach. Cookies môže obsahovať len informácie, ktoré my sami posielame na Váš počítač – osobné údaje sa pomocou neho nedajú prečítať. Ak potvrdíte cookies na našej stránke, nemáme prístup k Vašim osobným údajom, ale pomocou cookies môžeme identifikovať Váš počítač.

Okrem toho používame „aktuálne“ cookies: Nezostanú vo Vašom počítači. Ak opustíte naše stránky, odstráni sa aj dočasný cookies. Pomocou zhromaždených informácií môžeme analyzovať užívateľské vzory a štruktúry našej internetovej stránke. Týmto spôsobom môžeme ďalej zlepšovať našu stránku, pričom zlepšíme obsah a osobnú zónu a zjednodušíme používanie.

Väčšina prehliadačov akceptuje používanie cookies štandardne. V bezpečnostných nastaveniach môžete povoliť alebo zakázať dočasné alebo stále cookies nezávisle na sebe. Ak cookies deaktivujete, nebudete mať za určitých okolností k dispozícii niektoré funkcie na našej stránke a niektoré internetové stránky sa nemusia správne zobrazovať.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“ ). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.

Uloženiu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zostaveniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky, ak si stiahnete a nainštalujete tento plugin pre prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie pluginov Facebooku (Like-Button)

Na našej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo podľa „Like-Button“ („Páči sa mi“ na našej stránke. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak navštívite naše stránky, prostredníctvom pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste prostredníctvom svojej IP adresy navštívili našu stránku. Ak kliknete na „Like-Button“ Facebooku a ste prihlásení na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsahy na našich stránkach vo Vašom Facebookovom profile. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu.

Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovateľ nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov ako ani o ich používaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na https://facebook.com/policy.php.
Ak si neželáte, aby Facebook mohol priraďovať naše stránky k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z Vášho Facebookového používateľského účtu.

Bezpečnosť osobných údajov

Skratka „SSL“ znamená „Secure Socket Layer“ a je to metóda kódovania, ktorá sa úspešne používa v celom internetovom svete. Všetky osobné údaje ako číslo kreditnej karty, číslo banky, číslo účtu, meno a adresa sa zakódujú a tak sa môžu bezpečne prenášať cez internet. Tieto informácie nemôže počas prenosu čítať nikto nepovolaný. Dbajte na to, aby ste používali vždy najaktuálnejšiu verziu prehliadača a najnovšie bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému, aby ste zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť.

 

A.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Obchodná spoločnosť WOWO s.r.o. je prevádzkovateľom (1) informačných systémov (2), v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ​ o ochrane osobných údajov“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
 2. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov (3) je pre nás dôležitou záležitosťou. 3 Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte uzatvárania kontraktu alebo marketingu.
 3. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 5. Zákazník môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári a/alebo vo formulári na odber noviniek na účely podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, organizovaného spôsobu zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii, štatistických informácií o zákazníkoch, reakcií a hodnotenia zákazníkov, t.j. na marketingové účely​.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v kontexte marketingu len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom.
 7. Prevádzkovateľ je povinný najmä:

-pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
-určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
-zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
-spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ je povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať,
-zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
-zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

 1. Informácie o dotknutých osobách(4) (zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“)) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje​. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 3. Kupujúci tovaru poskytuje ​obchodnej spoločnosti WOWO s.r.o. so sídlom Partizánska 65, 949 11 Nitra, IČO:47328134, DIČ:2023817840, IČ DPH SK2023817840, spoločnosť zapísaná v obch. registri Os Nitra: Sro, Vložka číslo: 34701/N ako prevádzkovateľovi informačných systémov osobné údaje slobodne a dobrovoľne​, a to v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho​ v rozsahu:

a) meno a priezvisko
b) adresa
c) číslo bytu
d) e-mail
e) telefónne číslo
f) dodacia adresa
g) údaje o objednávkach
h) bankové spojenie
i) doplňujúce informácie od zákazníka, ktoré vyplní v sekcii „poznámky k objednávke“

a to za účelom:

-riadnej realizácie záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (kupujúcim) na základe uzavretej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,
-účtovného a fakturačného systému.
-získavania a spracúvania štatistických informácií o kupujúcich.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na riadnu realizáciu záväzkovo-právneho vzťahu (kúpnej zmluvy)​, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorého je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s ustanovením § 10 ods.3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Dotknutá osoba môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v:
 2. a) Kontaktnom formulári ​(najviac v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, doplňujúce informácie od zákazníka, ktoré vyplní v sekcii „Správa“);
  b) žiadosti o odber noviniek ​(najviac v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa).
 3. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi

a) vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním (5) jej osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na účely​:

-podpora predaja prostredníctvom:
-marketingových ponúk,
-newsletterov
-informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách;
-organizovaný spôsob zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii;
-štatistické informácie o zákazníkoch;
-reakcie a hodnotenie zákazníkov;

b) vyplnením a odoslaním žiadosti o odber noviniek súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v žiadosti o pozíciu na účely:

-podpora predaja prostredníctvom:
-marketingových ponúk,
-newsletterov
-informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách;
-organizovaný spôsob zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii;
-štatistické informácie o zákazníkoch;
-reakcie a hodnotenie zákazníkov;

Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov​. Súhlas možno odvolať písomne na adrese WOWO, s.r.o., Partizánska 65, 949 11 Nitra.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom(6), prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:

a) sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií prevádzkovateľa, ktoré sú detailne špecifikované v zmluve o sprostredkovaní a ktorá zaväzuje sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,

b) prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu.

Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

 1. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov​: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobnéúdaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané;
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, identifikačných údajoch sprostredkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebných doplňujúcich informácií;
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
-opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
-likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
-ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
-likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;
-blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba ma ďalej právo u poskytovateľa písomne namietať voči:

-spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho -marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
-využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;
-poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo:

u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
-u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
-pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje poskytovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.

Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne a to na adrese WOWO, s.r.o., Partizanska 65, 94911 Nitra.

 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. V nadväznosti vyššie uvedené vyplnením a odoslaním objednávok a/alebo kontaktných formulárov a/alebo žiadostí o odber noviniek dotknutá osoba prehlasuje že bola v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom​, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pijobio-eshop.sk

B. INFORMÁCIE O COOKIES

 1. Používame na svojich webových stránkach cookies​, aby sme mohli ich obsah a dizajn prispôsobiť Vašim preferenciám. Umožní Vám to uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda Vás neidentifikujú ako osobu. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať niektoré údaje.
 2. Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

-zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
-pre online inzerciu využívame okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, či niektorých demografických údajov; vďaka tomu sa môžete stretnúť s našimi grafickými reklamami na rôznych serveroch, ktoré navštívite; reklamy, ktoré Vám zobrazíme, sa snažíme optimalizovať podľa Vašich predchádzajúcich návštev a zobrazených zliav na tejto web stránke;
-analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe;
-videonahrávok a sledovania správania užívateľov na stránkach.

 1. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

(1) Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

(2) Informačným systémom osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len “informačný systém”); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

(3) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

(4) Dotknutou osobou​ je každá fyzická osoba ktorej sa osobné údaje týkajú

(5) Spracúvaním osobných údajov​ je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

(6) Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 19.05.2018

Close Menu
×

Cart